Про нас

Телефон: 47505*11109
Телефон внутрішній: 11-109
Адреса: м. Тернопіль, вул. Львівська 11, ТНЕУ
Кабінет: 1219
В. о. завідувача кафедри – канд. філол. наук, доцент
Крайняк Людмила Костянтинівна

Викладачами кафедри проводяться заняття з таких дисциплін:
— Англійська мова (як перша або друга);
— Німецька мова (як перша або друга);
— Французька мова (як перша або друга);
— Польська мова;
— Англійська мова професійного спілкування;
— Мова фаху (англійська мова);
— Ділові комунікації англійською / німецькою / французькою / українською (для іноземних громадян) мовою;
— Ділова англійська / німецька / французька мова;
— Українська мова як іноземна (для іноземних студентів).

Кафедру іноземних мов було засновано 1 липня 2017 року (наказ № 475 від 30 червня 2017 року). Створення кафедри було обумовлено необхідністю приведення системи викладання іноземних мов в університеті у відповідність до міжнародних стандартів, забезпечення студентів доступом до ефективних засобів оволодіння мовами та підвищення якості навчального процесу в галузі отримання фахово-спрямованих мовних знань.
Навчально-виховний процес на кафедрі здійснюється 31 науково-педагогічним працівником, серед яких 29 кандидатів наук, 25 доцентів та 6 викладачів. На кафедрі, крім штатних викладачів, працюють волонтер з США, Шон Хікс, викладачі-мовники із Дрездена та німецькі куратори, які регулярно надають студентам необхідні консультації, а також допомагають адаптуватися до подальшого навчання у Німеччині.
Діяльність кафедри іноземних мов відповідає освітнім стандартам, що застосовуються до всіх структурних підрозділів Університету з урахуванням закону України “Про вищу освіту”, “Національної стратегіі розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки”, “Статуту Тернопільського національного економічного університету” та Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти.
Підготовка студентів Університету з іноземних мов за освітньо-кваліфікаційними рівнями ” бакалавр” та “магістр” спрямовано на оптимізацію процесу навчання іноземних мов та удосконалення умов навчання за рахунок використання новітніх комунікативних методик, а також нагальною суспільною потребою у підготовці конкурентоспроможних фахівців, яких вимагає ринок праці.
Проведення занять здійснюється на денній і заочній формах навчання із застосовуються сучасних автентичних посібників з іноземної та ділової іноземної мови, періодичних видань, аудіо- та відеокурсів, технічних засобів навчання, інтернет-ресурсів тощо. Основна мета викладання – це поглиблене вивчення студентами іноземної мови як засобу спілкування, що передбачає розвиток мовленнєвих умінь в говорінні, читанні, аудіюванні та письмі. За допомогою комунікативного методу навчання та використовуючи інтерактивні й інформаційні технології, студенти розвивають вміння ділового спілкування, читають автентичну літературу за фаховим спрямуванням, проводять дискусії, дебати, презентації, пишуть анотації, ессе, статті, наукові дослідження та готуються до складання міжнародних тестів з англійської мови (FCE) та з німецької мови (Test AS та on-DaF). Окрім того, навчальний процес з іноземної мови передбачає підготовку студентів до прослуховування і обговорення лекцій іноземною мовою з наступних фахових дисциплін: менеджмент, міжнародна економіка, фінанси тощо, які читають науковці, відомі професори провідних університетів Європи та США.
Метою викладання „Української мови як іноземної” для іноземних студентів є комплексне вивчення української мови як засобу спілкування; розвиток вмінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності; підготовка іноземних студентів до прослуховування лекцій з фахових дисциплін; знайомство з сьогоденням України, її звичаями й традиціями, культурними особливостями.
Науково-дослідна робота на кафедрі здійснюється за такими напрямками:
– розробка загальнокафедральних держбюджетних тем;
– робота над дисертаціями;
– підготовка до друку статей, науково-методичних видань, виступів на конференціях, доповідей для участі у наукових та методичних семінарах кафедри;
– надання допомоги магістрам і аспірантам при підготовці до складання кандидатського іспиту та обробці наукової інформації, написанні анотацій та рефератів за першоджерелами.
Кафедрою проводяться міжнародні, всеукраїнські і регіональні науково-практичні конференції, наукові та методичні семінари з актуальних питань когнітивної лінгвістики, сучасної методики викладання іноземних мов та ділової комунікації, термінознавства, компаративістики, перекладознавства, лінгвопрагматики та літературознавства, рекомендований у Німеччині іспит Test AS та організовується тест on-DaF, що є передумовою участі в стипендіальних програмах ДААД.
Викладачі кафедри є учасниками Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференцій та семінарів у Тернополі, Львові, Донецьку, Одесі, Харкові, Херсоні, Івано-Франківську, Чернігові, Мінську. Кафедра підтримує контакти з вітчизняними і зарубіжними вищими навчальними закладами. Найтісніші контакти кафедри налагоджені з Київським національним лінгвістичним університетом, Львівським національним університетом імені Івана Франка, Національним університетом “Львівська політехніка”, Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка, Британською Радою в Україні, Україно-Американською асоціацією працівників вищої освіти, Німецькою службою академічних обмінів.
Викладачі кафедри проходили наукове, педагогічне та мовне стажування у провідних університетах Європи та США: у Лондоні, Едінбурзі, Орхусі, Лідсі, Чикаго, Майамі, Флінті, Афінах, Нью-Йорку, Дрездені, а також беруть участь у роботі міжнародних організацій викладачів англійської мови IATEFL і TESOL, Україно- Американської асоціації працівників вищої освіти (UAACE), Vistas Canada EDU, Весняної Академічноі Школи Буковель та Української спілки германістів вищої школи.
На кафедрі функціонує студентський науковий гурток, члени якого беруть участь у Міжнародних студентський конференціях, семінарах. Щорічно проводиться олімпіада серед студентів, метою якої є виявлення та відбір обдарованої студентської молоді, розвиток і реалізація творчих здібностей студентів та стимулювання їхньої навчально-пізнавальної активності. Колаборативне навчання у цифровому просторі, залучення студентів до онлайн навчання, глобальне застосування знань, запрошення експертів в онлайн режимі до спілкування, мультилінгвальність навчання, створення диверсифікованих груп студенів для навчання через конструювання нових ідей – концептуальні засади роботи кафедри іноземних мов.
Кінцева мета концепціі викладання іноземних мов кафедрою полягає у формуванні засад професійно орієнтованої вторинної мовної особистості, готової до професійної міжкультурної комунікації та саморозвитку в новому інформаційно-комунікативному середовищі.