Професорсько-викладацький колектив

Крайняк Людмила Костянтинівна

Посада: в.о. завідувача кафедри
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент
Коло інтересів: когнітивна лінгвістика, термінознавство, композитологія, прагматика мови, методика викладання іноземних мов
Кабінет:1219a
Телефон: 47505, 11109
Скринька: l.krainiak@tneu.edu.ua
ORCID: orcid.org/0000-0003-4713-9416
Researcher ID: J-2975-2017

Крайняк Людмила Костянтинівна закінчила з відзнакою філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту ім. В.Гнатюка у 1991 році. У 2002 році завершила навчання в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю 10.02.04 “Германські мови” і успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (диплом ВАК ДК № 014618). У 2007 році отримала вчене звання доцента кафедри іноземних мов (диплом 12ДЦ № 017715).
Стаж науково-педагогічноі роботи – 26 років. У Тернопільському національному економічному університеті працює з 1991 року на посадах асистента, викладача, доцента кафедри іноземних мов. З 2005-2010 рік очолювала кафедру іноземних мов при Факультеті економіки та управління. З липня 2017 року очолює кафедру іноземних мов ТНЕУ.
Л.К.Крайняк – член Міжнародної культурно-освітньої Ураїно-Американської асоціаціі працівників вищої школи (ІСЕА). У рамках програми Educational Bridge та практичної реалізації Договору про співпрацю між ТНЕУ та ІСЕА пройшла наукове стажування у м. Чикаго, США у квітні 2016 року, а також у м. Майамі – у серпні-вересні 2016. У 2017 році в рамках роботи асоціаціі брала участь у роботі Весняноі Академічноі Школи Буковель у форматі « Майстерня постіндустріального навчання».
У 2017 році Л.К.Крайняк пройшла стажування у канадському коледжі та склала міжнародний іспит з англійської мови на отримання сертифікату вищого рівня про право викладання англійської мови TESOL.
За результатами наукової та навчально –методичної роботи Л.К.Крайняк має 30 публікацій, серед яких навчальний посібник з англійської мови, рекомендований Міністерством освіти і науки Украіни.
Публікаціі:
1.Методичні рекомендаціі з англійської мови для студентів-заочників (спеціальність: соціальна робота / Людмила Собчук, Олександра Лотоцька. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 83 с.
2. Англійська мова. – Тернопріль: Підручники і посібники, 2006. – 224 с.
3. Англійська мова для студентів економічних спеціальностей. – Тернопіль: ппКалашник, 2009. – 56 с.
4.Англійська мова для правників / Рибіна Н., Собчук Л. – Тернопіль: пп Калашник, 2008. – 54 с.
5. Особливості процесів семантизаціі композитів з першим дієслівним компонентом у сучасній англійській мові. – К.: Мова і культура. Видавничий дім Бураго, 2014 (2015). – Вип.17. – Том VII(175). – С. 271-279.

Авраменко Наталія Володимирівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: Кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент.
Коло наукових  інтересів: Методика навчання англійської мови, філологічні студії
Скринька: n.avramenko@tneu.edu.ua
Телефон: 47505*11109
ORCID: orcid.org/0000-0002-0698-8991
ResearcherID: H-6606-2017

Публікації:
1. Авраменко Н.В. Особливості літературного життя Лондона на зламі ХІХ – ХХ століть та їх еволюція у перші десятиліття ХХ століття. – Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство. Тернопіль: ТНПУ, 2016. – Вип.45. – 365 с.
2. Авраменко Н.В., Семенчук Ю.О. Англійська мова для менеджерів. Комунікативний підхід. Навчальний посіб-ник. Тернопіль: Економічна думка, 2004. – 200 с.
3. Авраменко Н.В., Ануфрієва Н.В. Business communication: Presentations (Комунікації в бізнесі: Презентації.) Навчальний посіб-ник. Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 127 с.
4. Авраменко Н.В. Вплив суспільно-психологічних чинників на лінгвостилістичне і синтаксичне оформлення ділових листів. – Наукове видання “Мова і культура”. Серія: Філологія. – Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2005, – Вип.8, Том VIII. С. 25 – 30.
5. Авраменко Н.В.  До питання про опрацювання вокабулярію: теоретичні та практичні аспекти навчання. Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наукових статей. Випуск 2. – Ужгород: ТОВ “Борнео”, 2004. – С. 348 – 355.


Бєлінська Ірина Дем’янівна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Коло наукових інтересів: літературна компаративістика, професійна педагогіка, країнознавство
Телефон: 47505*11109
Скринька: belinska@tneu.edu.ua
ORCID:orcid.org/0000-003-2486-4340
ResearcherID: I-2167-2017

 

 

Публікації:
1. Літературний пейзаж у ліриці В. Блейка і Ф. Тютчева (порівняльний аналіз віршів «To Spring» і «Весна») Сучасні тенденції розвитку академічного і художнього дискурсу та інноваційні методики викладання іноземних мов (колективна монографія) – Тернопіль : ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2013. –с. 62-69
2. «Тигр» Вільяма Блейка в українському та російському перекладах перекладах (Порівняльний аналіз віршових перекладів В.Коптілова та С.Маршака) Матеріали ХXІI Міжнародної наукова конференції «МОВА І КУЛЬТУРА» імені Сергія Бураго Мова і культура (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго. 2013. – Вип. 12. – Т. V (143). – С. 218-228.
3. Вербалізація духовності у циклі «Songs of Innocence» Вільяма Блейка Філологічні трактати. Том 5, № 2 , 2013– Суми. — с. 133-139


Бичок Алла Володимирівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: педагогіка, методика, лінгвістика
Скринька:a.bychok@tneu.edu.ua
Телефон: 47505*11109
ORCID: orcid.org/0000-0001-8211-0059
ResearcherID: Q-3484-2017

Публікації:
1. Формування культури професійного спілкування майбутніх фахівців міжнародного бізнесу і менеджменту / Одноосібна монографія // Тернопіль: Медобори, 2016. – 236 с.
2. Особливості підготовки фахівця економічного профілю в німецькомовних країнах / Стаття (фахове видання) //Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – 2016. – Вип. 2(39). – С. 27-30.
3. Інтерактивні технології в професійній підготовці економістів у Німеччині / Стаття (фахове видання) // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Випуск LXXII. – Том 1. – Видавничий дім «Гельветика». – Херсон. – 2016. – 180 с. – С. 7-12.
4. Рівні професійної підготовки економістів у вищих закладах Німеччини /    Стаття (фахове видання) // Pedagogika. Współczesne tendencje w nauce i edukacji. – Warszawa / Kraków (PL). – 2016, жовтень. – 152 с. – С. 134-135.
5. Використання освітніх теорій для аналізу і планування процесу підготовки економістів у навчальних закладах Німеччини / Стаття (фахове видання) // Pedagogika. Osiągnięcia naukowe, rozwój, propozycje na rok 2016. – Warszawa / Zakopane (PL). – 30.12.2016. – 76 с. – С. 63-64.

Білогорка Лілія Володимирівна

Посада: викладач
Коло наукових інтересів: навчання студентів економічних спеціальностей фахової лексики
Телефон: 47505*11109
Скринька: bilohorka@tneu.edu.ua
ORCID: orcid.org/orcid.org/0000-0002-1930-0818
ResearcherID: I-2623-2017

 

 

Публікації: 

1. Текстуальні структурні елементи журнальних публыкацій на економічну тематику – Тернопіль: Мандрівець. –№4. – 2013. – С.38-40.
2. Bикористання відео ресурсів Інтернету у формуванні комунікативних навичок студентів економічних спеціальностей.  Мандрівець  N3-2015-С.70-74
3. Методичні особливості навчання майбутніх економістів читання англомовних фахових текстів. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія:педагогіка.-2015.-N2.-С.107-113 0,3 дрк.арк.


Боднар Ольга Богданівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: перекладознавство, науково-технічний переклад, переклад термінів
Телефон: 47505*11109
Скринька: bodnar@tneu.edu.ua
ORCID: orcid.org/0000-0002-5453-9859
ResearcherID: I-1951-2017

Публікації:
1. Екзистенційні мотиви у творчості Тараса Шевченка і Валерія Шевчука / О.Б. Боднар // Шевченкознавчі студії. Збірник наукових праць. – К.: ВПЦ «Київський університет». – 2011. – Вип. 14. – С. 142-147.
2. Особливості перекладу термінологічної лексики / О.Б. Боднар // Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького національного університету: зб. наук. праць / [редкол.: Ж.В. Колоїз (відп. ред.), П.І. Білоусенко, В.П. Олексенко та ін.]. – Кривий Ріг : ОКТАН-ПРИНТ, 2012. – Вип. 8. – С. 15-23.
3. Фразеологічне багатство мови з погляду перекладацьких можливостей / О.Б. Боднар // Наукові записки. Серія «Філологічні науки» / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя; відповідальний редактор проф. Г.В. Самойленко. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2012. – Кн. 2. – С. 67-70.
4. Творча винахідливість перекладача у стилістичному аспекті / О.Б. Боднар // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія». – 2012. – Вип. 30. – С. 6-7.
5. Художня справжність перекладної поезії / О.Б. Боднар // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / [гол. ред. Н.Л. Іваницька]. – Вінниця : Планер, 2013. – Вип. 17. – С. 252-256.

Борсук Людмила Франківна

Посада: Викладач
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Коло наукових інтересів: термінологія, інноваційні методи викладання іноземних мов
Скринька: borsuk@tneu.edu.ua
Телефон: 47505*11109
ORCID: orcid.org/0000-0002- 8388-2445
ResearcherID: H-7509-2017

 

 

Публікації:
1. Когнітивний механізм транспозиції смислів//Інтеграційні процеси у викладанні іноземних мов: теоретичні засади та прикладні аспекти: збірник матеріалів міжнародної конференції. –Львів, ЛНУ iм. І.Я.Франка, 2009. – С.130-132.
2. Структурно-семантичні та концептуально-когнітивні чинники термінотворення / Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах [Текст] : збірник наукових праць : 10-річчю кафедри українознавства присвячується. Вип. 18 / М-во освіти і науки України, Нац. авіаційний ун-т ; – К., 2009. – 262 с. Л. Борсук. – С 55-62.
3. Р. Дудок., Л. Борсук. Семантична структура та словотвірний потенціал фахових економічних термінів:market, capital, credit. // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Германська філологія: збірник наукових праць. – Чернівці. Вип.653. – 2013. – С.88-89.
4. Системність та структурність терміна банківського дискурсу//«Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии»: сб. ст. по материалам XLIII междунар. заочной науч.-практ. конф. — № 12 (39). — М., Изд. «Интернаука», 2015. – С. 165-169.
5. Банківський термін у сучасних лінгвістичних студіях// Сучасні дослідження у галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов та перекладознавства: колективна монографія. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2016. – 319 с.

Вовчанська Світлана Іванівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: фахові мови, термінознавство, перекладознавство
Скринька: s.vovchanska@tneu.edu.ua
Телефон: 47505*11109
ORCID: orcid.org/0000-0002-2845-6291
ResearcherID: I-7290-2017

 

 

Публікації:
1. Vovchanska S. I. Thematic specifics of the German terminology of marketing / S. I. Vovchanska // “Science and Education in Australia, America and Eurasia: Fundamental and Applied Science” – 2014: Proceedings of the 1st International Academic Conference (25 June 2014). – Volume II. – Melbourne: Melbourne IADCES Press, 2014. – P. 404-408.
2. Вовчанська С. І.  Афіксальний потенціал німецьких термінів маркетингу / С. І.  Вовчанська // Наукові записки Кіровоградського ДПУ імені Володимира Винниченка : матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції „Мови і світ: дослідження та викладання”  (26–27 березня 2015 р.). Серія : Філологічні науки. Мовознавство / [відп. ред. О. Семенюк]. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. –  Вип. 137. – С. 161–164.
3. Vovchanska S. I.  Cohesion potential of the German professional marketing languagе / S. I.  Vovchanska // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: матеріали IX Міжнародної наукової конференції „Пріоритети германського та романського мовознавства” (12–14 червня 2015 р.). Серія: Філологічні науки / [гол. ред. Н. О. Данилюк]. – Вип. 3 (304). – Луцьк, 2015. –  С.309–315.
4. Vovchanska S. I. Absence of marketing means in banking management / S. I.  Vovchanska // Фінансово-банківські та адміністративні послуги: проблеми управління та перспективи розвитку // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (12-13 листопада 2015) / (Редколегія: Десятнюк О. М. та  ін.). – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – С. 57–58.

Гирила Ольга Степанівна

Посада: викладач
Коло наукових інтересів: педагогіка вищої школи, методика викладання іноземних мов, інноваційні напрямки виховання молоді в процесі навчання у вищій школі
Телефон: 47505*11109
Скринька: hyryla@tneu.edu.ua
ResearcherID: Q-7120-2017

 

 

 

Публікації:
1. Особливості підходів до дошлюбного статевого виховання учнівської молоді в російській Федерації. Вісник Запорізького національного університету. Серія: Педагогічні науки №2 (15). – Запоріжжя, 2011.
2. Сучасна сім’я у вихованні майбутнього сім’янина: система ціннісних координат. Науково-практичний журнал «Освіта і управління» №1. – Київ, 2011. — С. 98-104.
3. Елементи виховання майбутнього сім’янина в освітніх закладах України. Актуальні питання лінгвістики, літературознавства та інноваційної методики викладання іноземних мов. Тези доповідей п’ятої Всеукраїнської наукової конференції. – Тернопіль, ТНЕУ, 19–20 травня 2011 року. – С. 11–13.
4. Практика дошлюбного виховання в закладах шкільної освіти Російської Федерації // Актуальні проблеми освіти і науки. Збірник наукових статей. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 жовтня 2013р. – Харків: ХОГОКЗ, 2013. – С.31-35

Горенко Ірина Володимирівна

Посада: Викладач
Науковий ступінь: Кандидат філологічних наук
Коло наукових інтересів: теорія літератури, американська література, афро-американська література
Скринька: i.horenko@tneu.edu.ua
Телефон: 47505*11109
ORCID: orcid.org/0000-0002-9218-5879
ResearcherID: H-6853-2017

Публікації:
1. Горенко І.В. Зародження та особливості перших оповідей чорношкірих рабів (кінець  XVII ст. – початок XVIII ст.) / І.В Горенко // Studia methodologica. – Вип. 35. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – С. 110−113.
2. Горенко І.В. Осмислення жанрової природи оповідей рабів у літературознавчих дослідженнях США ІІ пол. ХХ століття / І.В. Горенко // Науковий вісник. – Випуск 4.12(96) – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2013. − С. 47−52.
3. Горенко І.В. Твір Ф. Дуґласса «Оповідь про життя Ф. Дуґласса, американського раба, написана ним самим» та жанрова видозміна оповідей невільників / І.В. Горенко // Наукові записки. Серія: Літературознавство. – Вип. 41. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – С. 277−285.
4. Горенко І.В. Історичний досвід рабства у романі Едварда Джоунза  «Знаний світ» / І.В. Горенко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія. Серія «Філологічна: збірник наукових праць. – Вип. 52. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – С. 74−75.
5. Горенко І. В. Закон чи тиранія: відкриті дискусії про природу жанру / І.В. Горенко // Spheres of Culture. Volume X. – Lublin, 2015. – 28-37 c.

Грегоращук Юлія Володимирівна

Посада: старший  викладач
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Коло наукових інтересів: теорія і методика професійної освіти, методика викладання іноземної мови у ВНЗ
Скринька: hrehorashchuk@tneu.edu.ua
Телефон: 47505*11109
ORCID: orcid.org/0000-0001-9853-5780

 

 

Публікації:
1. Important role of high school counselor in planning students future career / Hrehorashchuk Y. // Nauka i studia. Pedagogiczne nauki, psychologia i socjologia, filologiczne nauki – Przemysl: Sp. z o.o В«Nauka i studia”, 2013. – NR 11 (79) – С.5-10.
2. Peculiarities of professional school counselor’s job in the USA / Грегоращук Ю.В. // Ключови въпроси в съвременната наука: Материали за 9-а международна научна практична конференция (София, 17 – 25 април 2013), Том 19. Педагогически науки. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД – С.17-20.
3. Становлення і розвиток диференційованого навчання в школах США / Грегоращук Ю.В. // Сучасна наука ХХІ століття: Матеріали Дев’ятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (17-19 червня 2013р.)
4. Особенности интеграции общего и профессионального образования в США» / Грегоращук Ю. В. // Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов» (15-16 травня 2014 р.). – Тернопіль, 2014. – С.138-140.
5. Структура системи професійної орієнтації учнів та молоді США й особливості її організації [Текст] / Ю. В. Грегоращук // Молодий вчений. — 2015. — №7 (22). Частина 2. – С.45-49.


Грицьків Андрій Васильович

Посада: Заступник директора ННІІОТ
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових  інтересів: формування термілогічного значення через семантичну взаємодію лексичних систем
Скринька: a.hrytskiv@tneu.edu.ua
Телефон: 47505*11109
ORCID: orchid.org/0000-0002-1978-7814
ResearcherID: H-8509-2017

 

Публікації:
1. Грицьків А.В. Прагматичні аспекти термінологізації загальновживаної лексики. Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конф. «Прагматичні та лексико-семантичні аспекти сучасної термінологічної номінації». – Тернопіль. –2013. – С.9-12.
2. Грицьків А.В. Structure of Term-System. Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль. –2014. – С.72-73.
3. Грицьків А.В. Structural and Semantic Peculiarities of Term-building. Vybrané Témy Katolíckej univerzity v Ružomberku, – 1. – Levoča : Vydatel’stvo MTM,   2015. – S.69-92. (ISBN 978-80-89736-14-0).
4. Грицьків А.В. Асоціативні перенесення як чинники термінотворення. Розвиток іншомовної компетентності: методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти. Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль. –2015. – С.179-181. Розвиток іншомовної компетентності: методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти. Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль. –2015. – С.179-181.
5. Грицьків А.В. System Aspects of Term Definition System Aspects of Term Definition. Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”. –  2015. –  Вип. 56. С.10-16.


Гумовська Ірина Миколаївна

Посада: доцент кафедри іноземних мов
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових  інтересів:термінознавство, сучасна психолінгвістика
Скринька: humovska@tneu.edu.ua
Телефон: 47505*11109
ORCID: orcid.org/ 0000-0003-4684-6792
ResearcherID: H-9046-2017

 

Публікації:
1. Гумовська І.М. Семантична система юридичної термінології в економічному дискурсі// Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Германська філологія. Збірник наукових праць. — Вип. 690-691. — Чернівці, 2014. — С. 161-165.
2. Гумовська І.М. Концептуальні теоретичні основи кореляційних процесів у термінознавстві (на прикладі правничої термінології в економічному дискурсі)// Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство). Збірник наукових праць. — Вип. 20. — Вінниця, 2014. — С. 84-90.
3. Iryna Gumovska Role of Forensic Psycholinguistics in Identifying and Assessing Offenders// Матеріали V міжнар. науково-практичної конференції «Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов», 18-19 травня 2016 р., ТНЕУ. — Тернопіль: Астон — 2016. — С.65-66.
4. Гумовська І.М. Юридичні терміни в економічному дискурсі: дериваційні моделі// Колективна монографія «Сучасні дослідження у галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов та перекладознавства». — Тернопіль, 2016 — С.56-62
5. Гумовська І.М. Дослідження юридичної психолінгвістики та атрибуція тексту// Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство). Збірник наукових праць. — Вип. 23. — Вінниця, 2016. — С. 198-203.


Гупка-Макогін Надія Ігорівна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Коло наукових інтересів: теорія та методика навчання ( германські мови), навчання професійно орієнтованого англомовного аудіювання
Скринька: n.gupka-makogin@tneu.edu.ua

 

 

 

Публікації:
1. Гупка-Макогін Н. І. Критерії відбору автентичних англомовних відеофономатеріалів для формування англомовного професійно орієнтованого аудіювання у майбутніх фахівців з міжнародної економіки / Н. І. Гупка-Макогін //Вісник ЛДУ БЖД. –– 2015. – Вип.12. –С.236-243.
2. Гупка-Макогін Н. І. Сучасні тенденції навчання майбутніх економістів-міжнародників англомовного професійно орієнтованого аудіювання / Н. І. Гупка-Макогін // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. — Серія 16 «Творча особистість учителя: проблеми теорії  і практики». –– 2015. – Вип. 21 (31). – С. 74 – 77.
3. Гупка-Макогін Н. І. Психолінгвістичні особливості формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в аудіюванні у майбутніх фахівців сфери міжнародної економіки / Н. І. Гупка-Макогін // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. — Херсон: КВНЗ «Херсонська  академія неперервної освіти», 2015. — Вип. 28. — С. 108 – 116.
4. Гупка-Макогін Н. І. Теоретичні передумови формування іншомовної аудитивної компетентності майбутніх фахівців у сфері міжнародної економіки / Н. І. Гупка-Макогін // Наукові записки Терноп. нац. пед. у-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. — 2015. — №3. — С. 100 – 108.
5. Гупка-Макогін Н. І. Підсистема вправ для навчання англомовного професійно орієнтованого аудіювання майбутніх фахівців з міжнародної економіки / Н. І. Гупка-Макогін // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. — Херсон: КВНЗ «Херсонська  академія неперервної освіти», 2016. — Вип. 29. — С. 109 – 118.

Дуда Олександра Ігорівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент
Скринька: duda@tneu.edu.ua
Коло наукових  інтересів: теоретичні проблеми вітчизняного та зарубіжного термінознавства, прикладні завдання порівняльного та зіставного термінознавства, теорія та практика сучасної термінографії, методика викладання іноземних мов у ВНЗ.
Телефон:47505*11109
ORCID:0000-0003-1586-8884
ResearcherID:Q-4994-2017

Публікації:
1. Два типи субстантивної термінологізації в англійській кредитно-банківській підмові / Дуда О.І. – Сучасні дослідження у галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов та перекладознавства: колективна монографія. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2016.—С. 62-72.
2. Контекстуальні умови термінологізації ( на матеріалі англійської фахової літератури з фінансової справи) / Дуда О.І. – Наукові записки.—Випуск 145.—Серія: Філологічні науки.—Кіровоград: Видавець Лисенко В. Ф., 2016.—С. 582-587.
3. Семантична єдність терміна як мовного знака ( на матеріалі англійських термінів економічної галузі) / Дуда О.І. – Наукові записки Національного університету « Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету « Острозька академія», 2016.—Вип. 60.—С. 310-312.
4. До питання про основні способи термінотворення в англійській фінансовій терміносистемі / Дуда О.І. – Наукові записки.– Випуск 137.– Серія: Філологічні науки (мовознавство) Кіровоград: Видавець Лисенко В. Ф., 2015.– С. 192- 196. (5 с. 0,3 друк. арк.)
5. Термінологізація прикметника в англійській мові (на матеріалі літератури з фінансової справи) / Дуда О.І. – Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць.—Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015.—Вип. 54.—С.102—104.

Котовська Таміла Іванівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: літературна компаративістика, художній дискурс, стилістика англійської мови, когнітивна поетика
Телефон: 47505*11109
Скринька: kotovska@tneu.edu.ua

 

 

Публікації:
1. Лінгвокультурологічна інтерпретація художніх текстів Дж. Д. Селінджера (на матеріалі роману «Ловець у житі») / Котовська Т. І. // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. Лінгвістичні науки. – Одеса, 2012. – № 15. – С. 95-104.
2. Символіка художніх текстів Дж. Д. Селінджера (на матеріалі роману «Ловець у житі»)/ Котовська Т. І. // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2013. – Вип. 117. – С. 205-209.
3. Художній дискурс і стиль: проблема співвідношення понять / Т.  Котовська  // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка,  2014. – Вип. 130. С. 12-17.

Кошіль Наталія Євгенівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: компаративістика, методика викладання іноземних мов
Скринька: koshil@tneu.edu.ua
Телефон: 47505*11109
ORCID: 0000-0003-2539-3122
ResearcherID: H-6422-2017

 

Публікації:
1. Роль перекладу у літературній рецепції (на прикладі поетичної творчості Карла Сендберґа). Актуальні питання лінгвістики, літературознавства та інноваційної методики викладання іноземних мов. Тези доповідей п’ятої Всеукраїнської наукової конференції. – Тернопіль, ТНЕУ, 19-20 травня 2011 року. – С. 136-138
2. Ганна Черінь – перекладач та інтерпретатор американського поета Карла Сендберга // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 37. – 2013. – 164-167
3.Особливості перекладу поетичних творів (на матеріалі американської поезії // Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 травня 2014р. – Тернопіль: Крок, 2014. – С.215-217.

Кричківська Оксана Василівна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Коло наукових  інтересів: англійська мова для спеціальних цілей, ділова англійська, міжкультурна комунікація.
Скринька: o.krychkivska@edu.uа
Телефон: 47505*11109
ORCID: orcid.org/0000-0003-3007-0248
ResearcherID: H-6518-2017

 

 

Публікації:
1. Кричківська, О. В. Сутність і структура міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх фахівців зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] / О. В. Кричківська // Молодий вчений. – 2015. – № 11. –  С. 35-39.
2. Кричківська, О. В. Організаційно-педагогічні умови оптимального формування міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх фахівців зовнішньоекономічної діяльності / О. В. Кричківська // Молодий вчений. – 2015. – № 6. – С. 304−308.
3. Кричківська, О. В. Моделювання процесу формування міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх фахівців зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] / О. В. Кричківська // Молодий вчений. – 2014. – № 12. – С. 304-308.
4. Кричківська, О. В. Міжкультурна комунікація у системі сучасних підходів / О. В Кричківська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : видавн. відділ ТНПУ, 2007. − № 5. − С. 88-96.
5. Кричківська, О. В. Формування міжкультурної комунікативної компетенції як психолого-педагогічна проблема / О. В. Кричківська // Збірник наукових праць Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка. Сер. Педагогіка. – Дрогобич : редакц.-видавн. відділ ДДПУ, 2007. – Вип. 15. – С. 16-24.


Кузів Марія Зіновіївна

Посада: Доцент
Науковий ступінь: Кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових  інтересів: Порівняльна педагогіка, методика викладання іноземних мов
Скринька: m.kuziv@tneu.edu.ua
Телефон: 47505*11109
ORCID: orcid.org/0000-0001-5283-9957
ResearcherID:H-5517-2017

 

Публікації:
1. З історії розвитку профорієнтаційної роботи в Німеччині // Вісник Львівського університету. – Львів, 2008. – Випуск 23. – С. 209-215
2. Особливості профорієнтаційної роботи в Німеччині // Вісник Львівського університету. – Львів, 2008. – Випуск 24. – С. 209-216
3. Особливості профорієнтаційної роботи в Німеччині та Україні в умовах ринку праці // Вісник Львівського університету. – Львів, 2009. – Випуск 25. – С. 298-304
4. Рольові ігри на занятті з іноземної мови як метод навчання іншомовної комунікації // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька Академія», 2012. – Випуск 25. – С. 196-197
5. Використання Інтернету на занятті з іноземної мови // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – Камянець-Подільський : Аксіома, 2012. – Випуск 29. – С. 214-216

Козак Тетяна Богданівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент
Скринька: t. kozak@tneu.edu.ua
Телефон: 47505*11109
ORCID:http://orcid.org/0000-0001-7028-0333
ResearcherID:H-8153-2017

 

 

Публікації:
1. Козак Т. Б. Професійна підготовка молоді у Німеччині [Текст] : монографія / Т. Б. Козак ; за ред. В. А. Поліщук. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2016. – 253 с.
2. Козак Т. Б. Ділова німецька мова [Текст] : навч.-метод. посіб. / Т. Б. Козак. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2016. – 136 с.
3. Козак Т. Б. Ділова німецька мова II [Текст] : навч.-метод. посіб. / Т. Б. Козак. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2017. – 152 с.
4. Козак Т. Б. Розвиток іншомовної компетентності студентів: лінгво-дидактичний аспект [Текст] : монографія / Т. Б. Козак ; Л. Б. Служинська. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2017. – 198 с.
5. Козак Т. Б. Становлення та розвиток початкової професійної освіти в Німеччині: історико-педагогічний аналіз / Тетяна Козак // Науковий журнал «Молодий вчений». ‒ Херсон : ТОВ «Видавничий дім «Гельветика», 2017. ‒ № 4 (44). ‒ С.372-377


Левандовська Ірина Зіновіївна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь:кандидат педагогічних наук
Телефон: 47505*11109
Скринька: levandovska@tneu.edu.ua
ORCID: orcid.org/0000-0002-0895-5501
ResearcherID: O-1007-2017

 

Публікації: 
1. Левандовська І.З., Дудар О.В. Формування позитивної мотивації вивчення іноземної мови у студентів вищого навчального закладу / Ірина Зіновіївна Левандовська, Олена Вікторівна Дудар // Молодий вчений : [зб. наук. Праць]. – Херсон, 2016. – Випуск 5(32). – С.363-367.
2. Левандовська І.З., Луців Р.С., Сандій Л.В. Learning Business English Vocabulary (Вивчаємо ділову англійську лексику): [навчальний посібник] / І.Левандовська, Р.Луців, Л.Сандій– Тернопіль: Вектор, 2007.
3. Левандовська І.З., Шаюк О.Я. Psychologically oriented materials for English speaking students (Тексти з психології для іноземних студентів): [методична розробка] / І.Левандовська, О.Шаюк – Тернопіль, 2013.
4. Левандовська І.З., Шаюк О.Я. Українсько-англо-німецький глосарій найбільш вживаних термінів психології: [навчально-методична розробка] / І.Левандовська, О.Шаюк – Тернопіль: ТНЕУ. – 2014.
5. БєлінськаІ.Д., Левандовська І.З. Business Class (Бізнес клас): [навчально-методичний посібник] / І.Бєлінська, І.Левандовська – Тернопіль: ТНЕУ. – 2014.

Лиса Наталія Степанівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових  інтересів: рекламний дискурс та рекламний знак, методика викладання іноземної мови, міжкультурна комунікація у  викладанні іноземних мов
Скринька: n_lysa@tneu.edu.ua
Телефон: 47505*11109
ORCID: orcid.org/0000-0002-5150-9523
ResearcherID: H-6371-2017

Публікації:
1. Лиса Н.С., Семенчук Ю.О. Огляд зарубіжних досліджень з методики навчання студентів іншомовної лексики // Освітній простір ХХІ століття: реалії, новації, перспективи: матеріали науково-практичної конференції, 23 лютого 2017 року, Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль: «Економічна думка ТНЕУ», 2017. – С.65-67.
2. Лиса Н.С.The role of colour as a non-verbal means while presenting male images in advertising // Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 18–19 травня 2016 р.) / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль: Астон, 2016. – С.93-95
3. Українська мова як іноземна: основи граматики у таблицях та вправах: Навчальний посібник (рекомендовано Міністерством освіти і науки України). – Тернопіль: Економічна думка. – 2011. – 311 с. (У співавторстві з М.Б. Кривоус, М.П. Тишковець).
4. Business English. Fundamentals of International Economics: Communicative Approach (“Ділова англійська мова. Основи міжнародної економіки:комунікативний підхід”): Навчальний посібник (рекомендовано Міністерством освіти і науки України). – Тернопіль: Економічна думка. – 2010. – 396 с.
5. Business English. Fundamentals of Management: Communicative Approach (“Ділова англійська мова. Основи менеджменту: комунікативний підхід”): Навчальний посібник (рекомендовано Міністерством освіти і науки України). – Тернопіль: Економічна думка. – 2006. – 416 с. (У співавторстві з І.О.Стешин, О.В.Семенів).

Лужецька Ольга Богданівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: теоретична граматика, стилістика, теорія і практика перекладу
Телефон: 47505*11109
Скринька: o.luzhetska@tneu.edu.ua
ORCID: orcid.org/0000-0002-9238-1378
ResearcherID: I-7678-2017

 

Публікації:
1. Лужецька О. Б. Мікротопоніми Південно-Західного Опілля, мотивовані термінами на позначення характеру ґрунтів / О. Б. Лужецька // Мова і культура. (Наук. журнал). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т. ІІ (170). – С. 251–257.
2. Лужецька О. Б. Мікротопоніми Південно-Західного Опілля, мотивовані апелятивами на позначення способу обробітку та призначення земельних наділів / О. Б. Лужецька // Нова філологія : зб. наук. праць / МОН України, Запорізький нац. ун-т ; гол. ред. С. М. Єнікєєа. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 62. – С. 78–82.
3. Лужецька О. Б. Субстантивовані деривати у мікротопоніміконі Південно-Західного Опілля / О. Б. Лужецька // Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 15–16травня 2014 р. / ТНЕУ. – Тернопіль, 2014. – С. 103–105.
4. Лужецька О. Б. Актуальність регіонального дослідження місцевої топонімії на прикладі мікротопонімії Південно-Західного Опілля / О. Б. Лужецька // Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти : зб. матеріалів всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції, 11 квітня 2014 р. / МОН України, Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2014. – С. 223–224.
5. Lushezka O. Historisch-morphologischer ?berblick ?ber westslawische Eigennamenkategorien / O. Lushezka // Germanistik in der Ukraine. – K. : Verlagszentrum der KNLU, 2008. – Jahrheft 3. – S. 20–26.


Ничко Оксана Яромирівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: проблеми літературознавчої імагології у руслі компаративної літератури
Телефон: 47505*11109
Скринька: nychko@tneu.edu.ua
ORCID: orcid.org/0000-0002-9650-606X
ResearcherID: H-6424-2017

 

Публікації:
1. «Вищі рослини та їх вербальні репрезентації у художньому творі (на матеріалі роману «Коханець Леді Чатерлей» Д.Г. Лоуренса) Вісник Житомирського Державного Університету імені Івана Франка. –Серія: Філологічні науки. – Житомир, 2012. – Випуск 62. – С.121-124.
2. Торгово-комерційна термінологія у художньому тексті (на матеріалі романів  Дж. Стейнбека В«The Grapes of Wrath”,  вЂњEast of Eden”,  вЂњThe Winter of Our Discontent”,  В»Tortilla Flat”) Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – Серія: «Філологічна». – Острог, 2012. – Вип. 27.  – С. 67-70.
3. Образ Франції та французів у фікційній свідомості Дж.Стейнбека (на матеріалі пародійно-сатиричного роману Дж.Стейнбека «The Short Reign of Pippin the IV»)  Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – Серія: «Філологічна». – Острог, 2013. – Вип. 36.  – С. 207-208.

Паничок Тетяна Ярославівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових  інтересів: міжкультурна комунікація, теорія та методика виховання
Скринька: t.panychok@tneu.edu.ua
Телефон:47505*11109
ORCID: orcid.org/0000-0002-1635-5709
ResearcherID:H-5648-2017

 

Публікації:
1. Роль міжкультурної комунікації в процесі навчання іноземної мови професійного спрямування / Паничок Т.Я. –  Scientific Journal Virtus. –  № 9, November, 2016 р. – С. 95 – 99.
2. Genderlinguistik: geschlechtsspezifische Züge im Sprachgebrauch. / Паничок Т.Я. – The Scientific Heritage.  – Budapest, 2016.  – No 4 (4) (2016) .  – P. 75 – 77.
3. Kommunikative Grammatik / Паничок Т.Я. – Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов : Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. –  C. 214 – 216.
4. Формування міжкультурної комунікації в навчальному процесі / Паничок Т.Я., Ковальчук Л.О. –  Формування міжкультурної комунікації в навчальному процесі: колективна монографія – Тернопіль, 2016. – 490 с.
5. Wichtige Kommunikations-formen im Fremdsprachenunterricht / Паничок Т.Я. – Методика розвитку іншомовної компетентності студентів економічного профілю: колективна монографія – Тернопіль: Підручники і посібники, 2014. –  316с.  – С. 280 –   287.


П’ятничка Тетяна Василівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових  інтересів: проблеми теоретичної граматика англійської мови, сучасні методики викладання іноземних мов
Скринька: pyatnychka@tneu.edu.ua
Телефон:47505*11109
ORCID: orcid.org/0000-0001-7597-1897
ResearcherID:H-8670-2017

 

 

Публікації:
1. Сутність і характеристики теперішності // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». –  № 17. – Одеса, 2015. – С. 70-72
2. Часова орієнтація безособових форм англійського дієслова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія».  Серія «Філологічна». – Вип.59.   – Острог: В-во Національного університету «Острозька академія», 2015.                           – С. 144-146
3. Час і темпоральність у лінгвістичному просторі // Сучасні дослідження у галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов та перекладознавства (колективна монографія). – Тернопіль: Економічна думка, 2016. – С. 97-118
4. Вигуки як емоційно-експресивні засоби реалізації об’єктивної теперішності в англомовному художньому дискурсі // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». –  № 24.  – Одеса, 2016. – С. 59-62
5. Нетипові засоби реалізації презентності в англомовному художньому дискурсі // Міжнародний науковий журнал «Smart and Young». Частина 2. –  № 11/12. – Київ, 2016. – С. 93-97


Рибачок Світлана Михайлівна

Посада: доцент
Науковий ступінь:кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: дискурсознавство, економічний дискурс, проблеми викладання англійської мови.
Скринька: rybachok@tneu.edu.ua
Телефон: 47505*11109
ORCID: orcid.org/ 0000-0002-3208-1947
ResearcherID: H – 1156 – 2017Публікації:
1. Феномен когезії у когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики. – Нова філологія. Зб. наук. пр. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – Вип. 25. – C. 167-173.
2. Латинська мова для студентів-юристів. –     Навчальний посібник. -Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 218 с.
3. Маніпулятивна природа економічного дискурсу. – Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі: І,В,Ковальчук, Л,М,Козюк, С,В,Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 51. – 378 с.
4. Граматичні інструменти дискурсивного впливу. – Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Випуск 61: збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 61. – 346 с. – С.119-121.
5. Post-truth як вербалізація світових викликів. – Virtus. – Scientific journal: Center of modern pedagogy “Learning without frontiers”.–February, # 11, 2017 – c. 167-171.

Рибіна Наталія Вікторівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент кафедри іноземних мов
Коло наукових  інтересів: лінгвістика, стилістика, фоностилістика
Скринька: rybina@tneu.edu
Телефон: 47505*11109
ORCID: orcid.org/0000-0001-6260-9039
ResearcherID: G-9745-2017

 

 

Публікації:
1.Англійська мова для юристів: навч. посібник / Н.В. Рибіна, Н.Є. Кошіль, Л.В. Собчук. – Тернопіль: Вид-во ТНЕУ “Економічна думка”. 2015. – 225 с.
2. Рибіна Н.В.. Кошіль Н.Є. Лінгвістична концепція професійно-орієнтованого підручника як складова успішного опанування англійською мовою у вищій школі // Актуальні питання освіти і науки. Збірник наукових статей Національної академії Національної гвардії України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Україна, Харків. 10-11 листопада 2016 р.) –  Харків : ХОГОКЗ, 2016
3.Рибіна Н.В. Специфіка формування мовної компетентності в полі­етнічному просторі (на прикладі  викладання іноземної мови) // Педагогічний альманах: збірник наукових статей. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Випуск 30. – С. 28-32
4.Рибіна Н.В., Кошіль Н.Є. Структурні характеристики англійського навчального тексту (на матеріалі підручників для вищої школи) // Virtus : Scientific Journal / Editor – in – Chif M . A . Zhurba – May # 14 , 201 7 . – P . 166-170
5.Кошиль Н.Е., Рыбина Н.В., Кошиль А.Б. Уровень владения иностранным языком как составляющая конкурентоспособности будущего специалиста на рынке  труда // Z 40 Zbior artykulow naukowych. Konferecji Miedzynarodowej Naukowo-praktycznej “Nowoczesne badania podstawowe I stosowane.” (29.04.2017 – 30.04.2017). – Warszawa: wydawca: Sp. Z.o.o. “Diamond trading tour”, 2017.- P.60-67.

Сандій Лариса Веніамінівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових  інтересів: Англійська неологія, розвиток словникового складу англійської мови сфери економіки, сучасні соціолінгвістичні та лінгвокультурологічні студії, актуальні питання міжкультурної комунікації
Скринька: sandiy@tneu.edu.ua
Телефон: 47505*11109
ORCID: orcid.org/0000-0002-6781-5699
ResearcherID: G-7582-2017

Публікації:
1. Сандій Л. В. Англо-український глосарій лексико-фразеологічних інновацій-актуалізаторів феномену «економіка знань» [English-Ukrainian Glossary on Knowledge Economy]. – Тернопіль: Вектор, 2015. – 160 с.
2. Сандий Л.В. Английские неологизмы сферы экономики как маркеры новых ценностных приоритетов // Translatio I Kultura [Redakcja naukowa Krzysztof Hejwowski, Anna Kukulka-Wojtasik]. – Warszawa: Universytet Warszawski, 2015. – S. 29-38.
3. Сандій Л. В. Інкорпорація іншомовних і внутрішньомовних запозичень як  один із шляхів неономінації в англійській мові сфери економіки // Нова філологія: Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – № 64. – С. 187-192.
4. Сандій Л.В. Лексичні інновації з формантом –wash // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / редколегія В.І. Кушнерик та ін. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2017.- Вип. 2(15). – С. 139-142.
5.  Сандій Л. Лінгвальна актуалізація феномену дискримінації у професійному середовищі (на прикладі неологізмів англійської мови) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки. – Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф.,   2017. – Вип. 154. – С. 505-508.

Собецька Наталія Володимирівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових  інтересів: компаративістика, гендерні студії, методика викладання іноземних мов, літературознавство.
Скринька: sobetska@tneu.edu.ua
Телефон: 47505*11109
ORCID: orcid.org/0000-0002-4399-2789
ResearcherID: H-2584-2017

 

Публікації:
1. Собецька Н.В. Вживання фемінітивів, як прояв гендерної культури. – Науковий журнал «Молодий вчений» № 12.1 (40) грудень, 2016 р. – С. 375 – 379
2.Собецька Н.В. Актуальність соціолінгвістичних змін у мові. – «Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету», Бердянськ, 2016. С. 19-26.
3.Собецька Н.В. Мовні стереотипи гендерної ідентичності. – Одеський лінгвістичний вісник № 9, том 2, 2017 – с.136-140
4.Собецька Н. Типові тенденції, стилі та стратегії гендерного спілкування. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія “Філологія”. – Одеса, 2015. – c. 98 – 109.
5.Собецька Н. Міжмовна комунікація у гендерному вимірі. // Наукові записки. Серія “Філологічна”.  Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 44. – 2014. – С.276-280.

Стецько Ірина Іванівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: теорія і методика професійної освіти, теорія і методика виховання, методика викладання іноземної мови у ВНЗ
Скринька: stetsko@tneu.edu.ua
Телефон: 47505*11109
ORCID:orcid.org/0000-0001-5093-9516

 

Публікації:
1. Порівняльна характеристика рівня сформованості емпатії у студентів мовних та немовних вищих навчальних закладів. / І. Стецько // Збірник наукових праць Херсонського державного університету.: – зб. наук. праць. – Херсон: ХДУ, 2013. – Випуск 63. – С. 336–343. Серія: Педагогічні науки.
2. Ситуативно-рольові ігри в контексті фахової підготовки сучасних студентів ВНЗ економічного спрямування / Ірина Стецько // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. Випуск 49. У двох частинах. – Івано-Франківськ, 2013 – С. 91 – 95.
3. Тестові завдання з граматики англійської мови : навч.-метод. розроб. / І. Стецько, О. Ничко. – Тернопіль: Вид-во «Економічна думка ТНЕУ», 2012. – 95c.
4. Завдання для самостійної роботи: навч.-метод. розроб. / О. Я. Ничко, О. В Кричківська, І. І. Стецько. – Тернопіль: Вид-во «Економічна думка ТНЕУ», 2012. – 117c.
5. Завдання для самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова» для студентів коледжу денної форми навчання. / Укл.: І. І. Стецько, Л. М. Штохман, Л. В. Білогорка, І. О. Доскоч – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 64 с.

Сушко Зоряна Степанівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Коло наукових інтересів: проблеми рецептивної поетики, наратології і трансляторики в українсько-зарубіжних літературних зв’язках
Телефон: 47505*11109
ORCID: orcid org/0000-0002-0933-6296
Скринька: sushko@tneu.edu.ua

 

 

 


Царик Ольга Михайлівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Коло наукових інтересів:історія педагогіки, методика викладання іноземних мов, культура мовлення
Скринька: o.tsaryk@tneu.edu.ua
Телефон: 47505*11109
ORCID: orcid.org/0000-0003-0169-7009
ResearcherID: H-3258-2017

 

 

Публікації:
1.  Tsaryk O. The Culture of Individual Speech as a Pedagogical and Philosophical Problem / Olga Tsaryk // Dyskursy o kulturze. Discourses on Culture / Redaktor naczelny: Grzegorz Ignatowski. – Łódź : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2014. – № 2. –  S. 121 – 135.
2.  Tsaryk O. Rolle der Sprachkultur im geistigen Leben der Gesellschaft / Olga Tsaryk // Ukrainische Wissenschaft im europäischen Kontext. Deutsch-ukrainische Wissenschaftsbeziehungen: Sammelband / [redigiert von D. Blochyn]. – München, 2016. – B. 9. – S. 91 – 97.
3. Tsaryk O. Culture of speech as a way of integration into the European multicultural space. // Educationalists versus Politicians – Who Should Integrate Europe for Wellbeeing of all Inhabitants. Studia i Monografie / Editors: Ryszard Kucha, Henryk Cudak. – Łodź – Warszawa : Spoleczna Akademia Nauk, 2017. – P. 159 – 172.
4. Царик О. Формування культури писемного мовлення особистості в системі вітчизняної шкільної освіти першої половини ХХ ст. : моногр. / Ольга Царик; [за наук. ред. докт. пед. наук, проф. Анатолія Вихруща]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. –  426 с.
5. Царик О. Формування культури писемного мовлення особистості в системі вітчизняної шкільної освіти другої половини ХХ ст. : моногр. / Ольга Царик; [за наук. ред. докт. пед. наук, проф. Анатолія Вихруща]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. –  408 с.

Шилінська Інна Феодосіївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Коло наукових інтересів: культура професійного мовлення; термінознавство
Телефон: 47505*11109
Скринька: shylinska@tneu.edu.ua
Телефон: 47505*11109
ORCID: orcid.org/000-002-0700-793X
ResearcherID: H-4311-2017

 

Публікації:
1. Batryn N. V., Shylinska I. F. Students’ Perceptions of Teaching Methods used in Business Classes in Economic University // N. V. Batryn, I. F. Shylinska //  Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. праць. – Черкаси, 2016. – № 9. – С. 21 – 27.
2. Шилінська І. Ф. Мовні і жанрові особливості наукового стилю/ І.Ф. Шилінська  //  Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія : Філологічні науки:  зб. наук. праць. –Кіровоград: Видавець Лисенко В. Ф., 2016 . –  Вип. 145. – С. 606 – 610.
3. Шилінська І. Ф. Використання лексичних трансформацій у процесі перекладу  науково-технічних текстів / І.Ф. Шилінська  //  Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство) : зб. наук. праць. – Вінниця : ТОВ «фірма «Планер», 2015. – Вип. 21. – С. 400 – 403.
4. Шилінська І. Ф. Семасіологічний підхід у дослідженні культури професійного мовлення /  І.Ф. Шилінська  //  Мова і культура. – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. ІІІ(165). – С. 478 – 484.
5. Шилінська І. Ф., Штохман Л. М. Англійська мова (для студентів спеціальностей галузі знань «Інформаційні технології»)»: Навчальний посібник / І.Ф. Шилінська, Л. М. Штохман – Тернопіль: ФО-П Шпак В. Б. , 2016. – 148 с.

Штохман Лілія Миколаївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук,
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: методика викладання іноземних мов, перекладознавство, наратологія
Скринька: shtokhman@tneu.edu.ua
Телефон: 47505*11109
ORCID: orcid.org/0000-0002-8887-8015
ResearcherID: G-7998-2017

 

Публікації:
1. Л. Штохман Концепції точки зору у перспективі феміністичної наратології // – Питання літературознавства. Чернівці: ЧНУ. – 2009. – Вип. №78. – С. 335-344.
2. Л. Штохман Ділова англійська – виклик професійності викладача мови?// Збірник  матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Компетентісна парадигма розвитку мовної освіти у середній і вищій школах: сучасні виклики», Чернігів. – 2014. –  С. 124-127.
3. Л. Штохман  Мотивационный фактор в изучении английского языка как иностранного // Материалы Междунар. науч.-практ.  конф. «Язык. Культура. Образование» – Шадринск, Россия : ШГПИ. – 2014. – С. 290 -295.
4. Л. Штохман Здійснення зворотного зв’язку при виконанні вправ і завдань на заняттях іноземної мови // Наукові записки ТДПУ ім. В.Гнатюка. Серія: Педагогіка. Вип. 4. – 2014. – С. 84 – 88.
5. Л. Штохман До питання організації занять з англійської ділової мови для ділових людей // Молодий вчений, – №6 (33), 2016 – C. 56-58

Юрчишин Тетяна Василівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів:польська мова, українська мова як іноземна, загальне та порівняльне мовознавство
Скринька: yurchyshyn@tneu.edu.ua
Телефон: 47505*11109
ORCID:0000-0003-3299-0486
ResearcherID:I-1885-2017

 

Публікації:
1. Юрчишин Т. Універсальний тип семантичної структури речень узагальненого змісту / Т.В. Юрчишин // Лінгвістичні дослідження. – Харків: Видавництво Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. – 2016. – С. 233-239.
2. Юрчишин Т.В., Янкова Т.М. Висловлення узагальненого змісту як директиви / Т.В. Юрчишин, Т.М. Янкова // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. – Хмельницький : Видавництво Хмельницького національного університету, 2016. –  Випуск 10, Том 3 – С. 254-261.
3. Юрчишин Т. Комунікативна спрямованість узагальненого змісту // Література та культура Полісся. – Ніжин: Видавництво Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Філологічні науки, 2016. – С. 206-2014.
4. Юрчишин Т. Організація модусного змісту речень зі значенням узагальнення // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – 2015. – Вип. 18, Том 1. – С. 62-66.
5. Юрчишин Т.В., Янкова Т.М. Матеріали і завдання для самостійної  та індивідуальної роботи з ділової української мови для студентів-іноземців. –  Тернопіль: Vector, 2016. – 42 c.

Полигач Ірина Осипівна

Посада: старший лаборант
Аспірант
Коло наукових інтересів: порівняльне літературознавство, методика викладання іноземних мов
Телефон: 47505*11109
Скринька: i.polygach@tneu.edu.ua

 

 

Публікації:
1. Становлення та генологічні аспекти жанру антиутопії / І. О. Полигач. – С .159-168 Література та культура Полісся [Текст] : Збірник наукових праць. Вип. 82. Серія “Філологічні науки”. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – С. 159-168
2. Негативна утопія в рецепції німецького літературознавства. Наукові записки Національного університету „Острозька академія” Серія “Філологічна”, Випуск 36 – Острог: Вид-во Нац. Ун-ту „Острозька академія”, 2015 – С. 60-63
3. Німецька мова: навчально-методичний посібник.  – Тернопіль: ТНЕУ. – 2016. – 128 с. (У співавторстві з М.З. Кузів, Л.Б. Служинська).
4. Українсько-німецький розмовник / Упор.: I. Грицюк, І. Полигач. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2015 – 320 с.
5. Особливості хронотопу сучасного роману-антиутопії. // – «Над берегами вічної ріки»: темпоральний вимір літератури: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 вересня 2015 р. – Бердянськ: БДПУ, 2015. – С.129-131.

Хмелюк Надія Олексіївна

Посада: старший лаборант
Скринька:  n.khmellyuk@tneu.edu.ua
Телефон: 47505*11109

 

 

 

 

Публікації:
1. Хмелюк Н.О. Специфіка навчання енантіосемічної лексики німецької мови в процесі підготовки до Зовнішнього Незалежного Оцінювання / Хмелюк Н.О.: Освітній простір ХХІ століття: реалії, новації, перспективи: Матеріали наук.-практ. конф., 23 лютого 2017р., Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2017. – С. 71 – 73.
2. Хмелюк Н.О. Лінгвістичні джерела виникнення енантіосемії у німецькій мові//Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції.,18-19 травня 2016 р., ТНЕУ/ За заг. ред.. Н.С. Лисої – Тернопіль: Астон, 2016. – С.115-117.
3. Лиса Н.С., Хмелюк Н.О. Номінативні енантіосемічні одиниці: класифікація за частинами мови (на прикладі німецької мови)//Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (19 – 20 травня 2016 р.), Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ: БДПУ, 2016. – С.146-148.